επιστροφή
Υποχρεωτική η μελέτη HACCP με τη νέα υγιεινομική διάταξη
για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
           
 
Η Νέα Υγειονομική Διάταξη που καθορίζει την λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι η Αριθμ.Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967 / 2012 με την οποία καταργείται η υγειονομική διάταξη Α1β 8577 / 83.
 
Τα βασικά σημεία διαφοράς είναι ότι επιτρέπονται χρήσεις και δραστηριότητες που με την παλιά Υ.Δ. δεν επιτρέπονταν. Για παράδειγμα μικτές επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων μαζί με πώληση άλλων καταναλωτικών αγαθών (εκτός των σούπερ μάρκετ), καθώς και πώλησης τροφίμων μαζί με επιχειρήσεις εστίασης ή αναψυχής. Άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι η κατάργηση του ελάχιστου απαιτούμενου εμβαδού για τους χώρους των επιχειρήσεων. Αυτό εν μέρει είναι σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σίγουρα όμως θα δημιουργήσει και σημεία τριβής μεταξύ των επιχειρηματιών και των δημόσιων οργανισμών. Τέλος εναρμονίζεται και η Ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή όσον αφορά στους κανονισμούς ΕΚ852/2004 που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή συστήματος haccp στις επιχειρήσεις τροφίμων. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωση διαδικασιών, σύμφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 (haccp, iso 22000 κλπ), ανάλογα µε τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης. Επισημαίνουμε ότι είναι υποχρεωτική μόνο η εκπόνηση και η εφαρμογή συστήματος haccp και όχι η πιστοποίησή του.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα ότι:
• Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
• Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρµογή τους.
 
Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της υποτροπής σε μη συμμόρφωση, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.
 

Η ΑΝΕΛΙΞΗ με ειδικευμένα στελέχη και μεγάλη εμπειρία στον τομέα των τροφίμων και στα συστήματα haccp είναι σε θέση να αναλάβει:
• τις διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
• την εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης haccp
• την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του haccp
• την εκπαίδευση των εργαζομένων και του υγειονομικού υπεύθυνου
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr