ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Η ΑΝΕΛΙΞΗ δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και οργανισμούς που δραστηριοπιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Διαθέτει στελεχικό δυναμικό με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία όπως και τις απαραίτητες υποδομές που στελεχώνουν τους 6 τομείς παρεχόμενων υπηρεσιών.
 
Α.    Τομέας χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών  
(υπεύθυνη: Εύη Κονταξή - πτ. διοίκησης επιχ/σεων Πανεπιστημίου Πειραιά)
 - Ένταξη και διαχείριση επενδυτικών έργων στον αναπτυξιακό νόμο και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
 - Τεχνικο-οικονομικές μελέτες
 - Επιχειρηματικά σχέδια (business plans)
 - Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης
 - Συμπράξεις Δημόσιου με Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ)
 
Β.    Τομέας διαχειριστικων συστημάτων
(υπεύθυνος: Θανάσης Κυριαζόπουλος - μηχανικός παραγωγής & διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης)
 - Ποιότητα και διαχειριστικά συστήματα κατά  ISO 9001
 - Οργάνωση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου, σήμανση CE  
 - Συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών HACCP
 -Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και EMAS  
 - Εκπόνηση μελετών επαγγελματικού κινδύνου και συστήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κατά BS 8800
 - Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR)
 - Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework)
 - Εφαρμογή του μοντέλου διοίκησης μέσω στόχων  
 - Μέτρηση ικανοποίησης πελατών σε υπηρεσίες
 
Γ.     Τομέας αγροτικός & τροφίμων
(υπεύθυνη: Αναστασία Κατσάρου - γεωπόνος, τεχνολόγος τροφίμων Γ.Π.Α.)
 - Επενδυτικά σχέδια αγροτών (σχέδια βελτίωσης - προγράμματα νέων αγροτών)
 - Γεωργο-οικονομικές μελέτες
 - Eφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών κατά GLOBALGAP,  AGRO 2.1 & 2.2
 - Βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία
 - Ιδρυση και διαχείριση ομάδων παραγωγών
 
Δ.    Τομέας marketing - πωλήσεων - εξαγωγών
(υπεύθυνος: Γιώργος Βασιλόπουλος - μηχανικός παραγωγής & διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης / MBA Birbigham University)
- Οργάνωση πωλήσεων και προώθηση εξαγωγών
- Σχεδιασμός marketing (marketing plans)
- Place/Town branding και marketing
- Διαχείριση προορισμού
 
Ε.  Τομέας παραγωγής
(υπεύθυνος: Θανάσης Κυριαζόπουλος - μηχανικός παραγωγής & διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης)
- Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών προγραμματισμού και οργάνωσης παραγωγής
- Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Εκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
 
ΣΤ.   Νομικός τομέας
(υπεύθυνη: Μαριλένα Σαμψωνάκη - δικηγόρος, πτ. νομικής Πανεπιστημίου Θράκης)
- Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (trademarks)
- Υποστήριξη και μεσολάβηση για τη διευθέτηση επιχειρηματικών δανείων
 
Ζ.  Τομέας πληροφορικής και εφαρμογών internet
(υπεύθυνος: Παναγιώτης Κυριακόπουλος - μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών / MSc Συστημάτων Αυτοματισμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
- Σχεδιασμός και υλοποίηση web sites, e-shops, web portals
- Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού για επιχειρήσεις
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr