Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να συμβάλει στην σωστή επιλογή προγραμμάτων επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην βέλτιστη αξιοποίησή τους. Κατέχει σημαντική εμπειρία και έχει να επιδείξει μεγάλη επιτυχία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Διμερών ερευνητικών & τεχνολογικών συνεργασιών
Ελλάδας – Γερμανίας και Ελλάδας Ρωσίας
 
Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των  συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
 
Η παρούσα Δράση αφορά στους παρακάτω επιλέξιμους τομείς:
1. Αγροδιατροφή:
Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία
2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα:
Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων
3. Ενέργεια:
• Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας
• Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε.
• Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής
• Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων
• Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής
4. Υλικά και Κατασκευές:
Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές
5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προκλήσεις:
Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος. Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών
6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα:
Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές
παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία)
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000€ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως δύο (3) έτη- με δυνατότητα επιμήκυνσης ενός επιπλέον έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι 15/02/2017.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ
 
Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη. Η παρούσα Δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα:
- Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) - Αεροναυτική
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 500.000€ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως δύο (2) έτη- με δυνατότητα επιμήκυνσης ενός επιπλέον έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι 21/02/2017.
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr