Ν. 4399/2016
ΑΡΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4399/2016
Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να συμβάλει στην σωστή επιλογή προγραμμάτων επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην βέλτιστη αξιοποίησή τους. Κατέχει σημαντική εμπειρία και έχει να επιδείξει μεγάλη επιτυχία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞ. ΜΜΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
 
Ενεργός ο νέος αναπτυξιακός νόμος
ενισχύσεις έως 55%
 
Δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στις 19 Οκτωβρίου, οι προκηρύξεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Πρόκειται για τα καθεστώτα:
 > Γενική επιχειρηματικότητα
 > Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
 > Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 > Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
 
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 για όλα τα καθεστώτα και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται στις 20 Ιανουαρίου 2017 για τα καθεστώτα « Γενική επιχειρηματικότητα » και « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » και στις  28 Απριλίου 2017,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός, για τα καθεστώτα « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » και « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους ».
 
Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,  ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.
 
Δικαιούχοι μπορούν να είναι ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, ομάδες παραγωγών και ΑΕΣ. Επίσης υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, κοινοπραξίες, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.
 
Το περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας ή στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ή στη διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας ή σε θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας.
Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων
 

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι:
A. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
– Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
B. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
Γ. Μισθολογικό κόστος
Δ. Λοιπές κατηγορίες δαπανών
– Αμοιβές συμβούλων μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
– Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
– Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
– Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
– Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
– Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
– Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
– Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης
 
Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται συνδυαστικά είναι:
- Φορολογική απαλλαγή
- Επιχορήγηση
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
- Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
- Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr