Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να αναλάβει την κατάρτιση του απαιτούμενου φακέλου και την υποβολή των αιτήσεων καθώς και τη διαχείριση του σχεδίου για την απρόσκοπτη εκταμίευση της επιδότησης.
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η
 
Ανακοινώθηκε  παράταση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 έως και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΑ 2848/145689/2016
ΑΡΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα
ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας
 
Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Βάσει αυτής,  ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης το διάστημα από 24/01/2017 έως 22/02/2017. Αφορά τόσο τη μετατροπή καλλιεργειών σε βιολογικές όσο και τη διατήρηση των ήδη βιολογικών καλλιεργειών.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής. Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
 
Υπομέτρα και ενισχυόμενες δράσεις του προγράμματος:
 
Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Οι  επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση είναι φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων όπως και νομικά πρόσωπα ή ομάδες νομικών προσώπων. Χαρακτηρίζονται ως νεοεισερχόμενοι, όσοι γεωργοί δεν έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και υφιστάμενοι, όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και έχουν διάρκεια δέσμευσης 5 έτη.
 
Τα αγροτεμάχια θα πρέπει :
- να είναι δηλωμένα στην πρόσφατη ΕΑΕ (Δήλωση ΟΣΔΕ) του υποψήφιου
- να κατέχονται νόμιμα, κατά την ένταξη στο Μέτρο, κάθε έτος και καθ' όλη τη διάρκεια δέσμευσης
 
Ενδεικτικός πίνακας με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για γεωργία
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ                                     ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/ στρέμμα/ έτος)    
                                                                             ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ           ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
Ελαιοκομία                                                                          68   €                             51   €
Σταφίδα                                                                               72   €                             64   €
Επιτραπέζια Σταφύλια                                                        90   €                             90   €
Σταφύλια Οινοποιήσιμα                                                      85   €                             57   €
Μηλοειδή                                                                             64   €                             53   €
Πυρηνόκαρπα                                                                     90   €                             90   €
Εσπεριδοειδή                                                                      35   €                             33   €
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός                                                 60   €                             60   €
Αραβόσιτος εδώδιμος                                                         56   €                             54   €
Χειμερινά σιτηρά                                                                 12   €                             12   €
Ρύζι                                                                                     37   €                             45   €
Όσπρια                                                                               46   €                             49   €
Αροτραίες καλλιέργειες                                                       53   €                             49   €
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά                                         60   €                             60   €
Ενδεικτικός πίνακας με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κτηνοτροφία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ                                                ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/ στρέμμα/ έτος)
                                                                    για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha    
                                                                             ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ           ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
Αιγοπρόβατα                                                                     21,1  €                              24,7  €
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγής/ μικτή κατεύθυνση           26,7  €                              28,0  €
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση                  33,3  €                              34,7  €
 
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr