Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι σε θέση να συμβάλει στην σωστή επιλογή προγραμμάτων επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην βέλτιστη αξιοποίησή τους. Κατέχει σημαντική εμπειρία και έχει να επιδείξει μεγάλη επιτυχία στην υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 
Σημαντικές ευκαιρίες δίνει η νέα δράση:
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
με επιδοτήσεις έως 80%
 
Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου, η πρόσκληση για υποβολή ποτάσεων στη δράση "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"  του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Αιτήσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:
 
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
 
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό.
 
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ένα μέλος της σύμπραξης δεν επιτρέπεται να αποτελέσει υπεργολάβο ή προμηθευτή άλλου μέλους για τις ανάγκες του έργου έρευνας/καινοτομίας.
Σε ποιους απευθύνεται
- σε ερευνητικούς οργανισμούς και φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
- σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας/καινοτομίας, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς της οικονομίας, που ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3)
 
Τι χρηματοδοτείται
Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
- Δαπάνες προσωπικού.
- Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
- Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
- Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει,
- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές
- Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
- Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
- Δαπάνες καινοτομίας
- Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 
Προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω, ανά κατηγορία παρέμβασης.
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση ή 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο ή 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς ή 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€
 
Ποσοστό επιδότησης
Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησηςκαι από τον χαρακτηρισμό κάθε ενότητας εργασίας σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτη σκοπιμότητας).
Ενδεικτικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με το είδος των δαπανών τα ποσοστά επιδότησης είναι από 45 έως 80%
Αντίστοιχα για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 35 έως 75% και για τις μεγάλες από 25 έως 50%
 
Διάρκεια υλοποίησης έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.
 
Υποβολή προτάσεων
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους από 23/3/2017 έως 17/5/2017 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
σχεδιασμός, υλοποίηση & διαχείριση ιστότοπου:
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  |  ΤΡΙΠΟΛΗ  |  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131
Τηλ.: 27210 62151     Fax: 27210 62154
Email:  info@anelixi.net.gr